Toddler in Trend

เป็น เด็ก
ห้ามขาดธาตุเหล็ก


มีงานวิจัย ที่เป็นหลักฐานชัดเจนในประเทศนิวซีแลนด์ว่า เด็กวัยเตาะแตะต้องได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอ เพราะธาตุเหล็กเป็นสารอาหารสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตของร่างกาย และสมอง ถ้าเด็กที่ขาดธาตุเหล็ก อาจมีภาวะโลหิตจาง
อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่แดง นม ผักใบเขียว ซึ่งการกินอาหารที่มีธาตุเหล็กนั้น ก็ไม่ควรมุ่งเน้นกินอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่ควรเลือกให้หลากหลาย เช่น เนื้อแดง ถึงแม้จะมีธาตุเหล็กมาก แต่ถ้ากินเยอะเกินไป อาจทำให้มีภาวะโภชนาการเกินได้ เป็นต้น
โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุ 2 ขวบ ซึ่งจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วขึ้นกว่าในช่วง 1-2 ขวบ ธาตุเหล็กจึงมีความจำเป็นมากขึ้น และไม่ใช่แต่ธาตุเหล็กเท่านั้น เด็กๆ ยังต้องการสารอาหารอื่นๆ
อย่างครบถ้วนด้วยเช่น กัน
สถานการณ์หอบหืด เด็กอเมริกัน
วารสารทางการแพทย์ Chest ได้ตีพิมพ์ข่าวในวงการแพทย์บทความหนึ่ง ว่าด้วยเรื่องเด็กแอฟริกัน – อเมริกัน และเด็ก สเปน – อเมริกัน ที่ป่วยเป็นโรคหอบหืด มีโอกาสได้รับยาเพื่อป้องกันอาการหอบหืดน้อยว่า เด็กอเมริกัน
จาการศึกษาเด็กที่ป่วยเป็นโรคหอบหืดจำนวน 1,458 คน จาก 4 รัฐ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า เด็กแอฟริกัน – อเมริกันมีอัตราการป่วยด้วยโรคหอบหืด ที่ต้องนำตัวส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมากกว่าเด็กอเมริกันถึง 2 เท่า ในปีที่ผ่านมา คือประมาณ 39% ของที่ป่วยด้วยโรคนี้ ส่วนเด็กอเมริกันมีประมาณ 18% และเด็กสเปน-อเมริกัน มีจำนวน 24%
ซึ่งสาเหตุที่ทำให้มีอัตราการป่วยด้วยโรคหอบหืด และต้องเข้าห้องฉุกเฉิน พบว่า เด็ก แอฟริกัน-อเมริกัน และเด็กสเปน-อเมริกัน ได้รับยาที่ใช้ป้องกันอาการหายใจไม่ออก และอาการหอบ น้อยกว่าที่ควรจะได้รับในการรักษาปกติ ซึ่งต้องกล่าวได้ว่า เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ด้อยโอกาส ด้วยเศรษฐานะทางครอบครัวที่ไม่ดีนัก รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาพแวดล้อมที่เด็กอยู่ การควบคุมไม่ให้ผู้ใหญ่สูบบุหรี่ในบ้าน รวมถึงหลักประกันการรักษาสุขภาพของเด็กกลุ่มนี้
Mother&Care  Vol.5  No.59  November  2009

Leave a Reply

%d bloggers like this: