Baby in Trend

ดูทีวี น้อยลง
เพิ่มเวลาคุณภาพของครอบครัวมากขึ้น

รายงานการวิจัยจากวารสาร Child Development  ของคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยแมสซาซูเซตต์ พบว่า การเปิดทีวีทำให้การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกลดลง 20%
สืบเนื่องจากข้อมูลที่ว่าครอบครัว อเมริกันที่มีลูกวัยทารกและวัยเตาะแตะมากกว่า 1 ใน 3 มักเปิดทีวีทิ้งไว้ตลอดเวลา

ศีรษะเล็กอาจส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก
ฟังข่าวนี้แล้ว อย่าเพิ่งตกใจค่ะ เพราะเป็นเพียงแค่ผลการวิจัยจากสถาบัน the American Academy of Neurology and the Child Neurology Society ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ศึกษาเด็กแรกเกิดอเมริกันจำนวน 25,000 คนในแต่ละปี แล้วพบว่าเด็กทารกแรกเกิดที่มีเส้นรอบศีรษะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของเด็กปกติ กว่า 97% มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาทและสมอง หากไม่ได้รับการตรวจร่างกายและวินิจฉัย รวมทั้งการดูแลจากแพทย์
โดยปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับสมองที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้ อาทิเช่น ปัญหาการรับรู้และตอบสนองช้า การเรียนรู้ช้า ทักษะการทำงานประสานกันของมือ สายตา และการทำตามคำสั่งต่างๆ ทำได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของเด็กปกติ ดร.สตีเฟ่น แอชวอล นักประสาทวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก จาก Loma Linda University School of Medicine in California ให้คำแนะนำว่า “จำเป็นอย่างยิ่งที่แพทย์จะต้องวินิจฉัยและดูแลเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งต้องให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับพ่อแม่ ส่วนพ่อแม่เองก็ไม่ควรนิ่งนอนใจต่อหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับขนาดศีรษะของ ลูก
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนที่มีขนาดศีรษะเล็กว่าปกติจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือ การเรียนรู้ เด็กจำนวนไม่น้อยก็มีพัฒนาการเหมือนเด็กปกติทั่วไป”
ไม่ว่าจะนั่งดูหรือไม่ ก็ตาม ทำให้คณะนักวิจัย ได้พยายามศึกษาผลกระทบของทีวีอย่างจริงจัง โดยการสังเกตพฤติกรรมของพ่อแม่และเด็กจำนวน 50 คอรบครัว ที่มีลูกอายุระหว่าง 0 – 3 ขวบ เริ่มจากการให้พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันในห้องเด็กเล่นโดยไม่เปิดทีวีเป็นเวลา ครึ่งชั่วโมง และอีกครั้งชั่วโมงให้พ่อแม่สามารถเลือกดูรายการทีวีร่วมกับลูกได้ โดยระหว่างนั้น นักวิจัยจะสังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก ทั้งการพูดคุย การเล่น การโต้ตอบคำถามต่างๆ ระหว่างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ขณะเปิดทีวี พ่อแม่ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับลูก ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย การโต้ตอบ ความใส่ใจต่อลูกน้อยลง 20% เมื่อเทียบกับการอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่เปิดทีวี

ตัวแทนคณะนักวิจัยจึงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการมีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว ว่า  “การใช้เวลาที่มีคุณภาพอยู่ด้วยกันระหว่างพ่อแม่ลูก เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพัฒนาทักษะด้านสังคมและการสื่อสารของลูก ผลการวิจัยชิ้นนี้ เป็นหนึ่งในเครื่องบ่งชี้ว่าการดูทีวีไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อดวงตาของเด็ก เล็กที่เกิดจากการจ้องมองทีวีเท่านั้น แต่ยังกระทบกับการเสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมให้กับลูกด้วย”

Mother&Care  Vol.5  No.59  November  2009

Leave a Reply

%d bloggers like this: